Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến sinh viên về Luật Giáo dục (sửa đổi)

Thực hiện yêu cầu của Vụ  Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lấy ý kiến của sinh viên về một số nội dung của Luật Giáo dục (sửa đổi).  Đại học Huế tổ chức lấy ý kiến và đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên Đại học Huế phối hợp triển khai một số nội dung sau:

  1. Đăng tải thông tin trên website của đơn vị

Viết bài và đăng tải linkhttp://moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/gop-y-luat-gd-sua-doi.aspx lên Trang thông tin của nhà trường, thông báo đến các sinh viên của nhà trường biết chủ trương xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sinh viên sẽ nghiên cứu dự thảo và Góp ý trên hệ thống để gửi trực tiếp về Bộ.

2. Tham gia Hội nghị góp ý tại Đại học Huế

  • Thời gian, địa điểm, nội dung Hội nghị

– Thời gian: 14 giờ 00 ngày 14 tháng 01 năm 2019

– Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, thành phố Huế

– Nội dung: Chương V về Nhiệm vụ và quyền của người học; Chính sách đối với người học; Chương VI về Nhà trường, gia đình và xã hội; Chương IX về Khen thưởng và xử lý vi phạm; Các nội dung khác của dự thảo Luật giáo dục (sửa đổi).

  • Thành phần tham gia

– Thành phần: Ban chấp hành Đoàn thanh niên và Ban thư ký Hội sinh viên Đại học Huế; Đại diện lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên, Tổ Đào tạo – Công tác sinh viên; Sinh viên là cán bộ Đoàn, Hội, Chủ nhiệm các câu lạc bộ, đội, nhóm tham gia Hội nghị do Đại học Huế tổ chức.

– Số lượng sinh viên: Các trường thành viên và Khoa du lịch, mỗi đơn vị cử 20 sinh viên; Khoa Giáo dục Thể chất cử 10 sinh viên.

– Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Đại học Huế nghiên cứu kỹ các nội dung để báo cáo tham luận và góp ý trực tiếp tại Hội nghị.

Đây là nội dung quan trọng, liên quan đến trách nhiệm và quyền lợi của sinh viên và để kịp thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

Vui lòng xem chi tiết tại đây