Thông báo về việc tổ chức học tập trung và Lễ khai giảng năm học 2021 – 2022

Căn cứ Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;

Căn cứ Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục;

Căn cứ Hướng dẫn số 9681/UBND-VH ngày 15 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về một số biện pháp y tế đối với người đến/trở về tỉnh Thừa Thiên Huế từ các tỉnh, thành khác;

Căn cứ Kết luận cuộc họp ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Nhà trường về việc chuẩn bị công tác đón sinh viên trở về Trường và tiếp tục triển khai công tác đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Hiệu trưởng thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị, toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên kế hoạch học tập tập trung và Lễ khai giảng năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:

1. Nhà trường tổ chức học tập trung kể từ ngày 08 tháng 11 năm 2021 với lịch cụ thể:
– Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 – 2022 vào lúc 08h00 ngày 8/11/2021  tại Nhà Đa chức năng của Trường và phát trực tiếp trên fanpage https://www.facebook.com/truongdaihocnonglamhue (sáng ngày 8/11/2021 sinh viên toàn Trường được nghỉ học để dự Lễ khai giảng).
– Từ 13h ngày 08 tháng 11 năm 2021 (thứ Hai) sinh viên các khóa trở lại Trường học tập tập trung theo thời khóa biểu.

2. Yêu cầu sinh viên khi trở lại Trường thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế. Khuyến khích sinh viên tiêm vaccine tại các địa phương trước khi trở lại Trường.

3. Phòng Đào tạo và CTSV tiếp tục điều chỉnh kế hoạch giảng dạy (nếu có); sắp xếp thời khóa biểu và thông báo đến toàn thể giảng viên, sinh viên. Hướng dẫn việc học tập của sinh viên khi chưa thể đến học trực tiếp tại Trường do dịch bệnh COVID-19. Phối hợp với các khoa để nắm bắt tình hình đến trường và học tập của sinh viên.

4. BCN các khoa đôn đốc giảng viên thực hiện giảng dạy theo Thời khóa biểu và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại đơn vị mình.

5. Phòng Tổ chức, Hành chính và CSVC chịu trách nhiệm đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập tại các giảng đường; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học theo các quy định hiện hành.

6. Yêu cầu toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên Nhà trường chấp hành nghiêm túc các quy định và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, viên chức, người lao động và sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này./.


Xem chi tiết thông báo tại đây.

Xem chi tiết Hướng dẫn y tế của UBND Tỉnh TT.Huế đối với người đến/trở về tỉnh Thừa Thiên Huế từ các tỉnh khác tại đây.