Seminar khoa học các đề tài và nghiên cứu được hỗ trợ từ dự án FTVIET

    Sáng ngày 05.04.2019, các nhóm nghiên cứu được hỗ trợ kinh phí từ dự án FTViet đã báo cáo các kết quả nghiên cứu đã đạt được. Một số hình ảnh phản ánh buổi báo cáo.