Kế hoạch giảng dạy (CNTY)

TT

Nội dung

Tín chỉ

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

50

I

Các môn Lý luận chính trị

10

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

5

x

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

x

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

x

II

Toán, tin học, khoa học tự nhiên, sinh thái và môi trường.

25

4

Toán cao cấp B

2

x

5

Xác suất – Thống kê

2

x

6

Tin học

2

x

7

Vật lý

2

x

8

Hóa học

3

x

9

Hóa phân tích

2

x

10

Sinh học đại cương

3

x

11

Động vật học

3

x

12

Vi sinh vật đại cương

2

x

13

Sinh thái và môi trường

2

x

14

Phương pháp tiếp cận khoa học

2

x

III

Khoa học xã hội và nhân văn

6

Bắt buộc

4

15

Nhà nước và pháp luật

2

x

16

Xã hội học đại cương

2

x

Tự chọn

2/4

x

17

Tâm lý học

2

18

Dân số và phát triển

2

IV

Ngoại ngữ

9

19

Ngoại ngữ không chuyên 1

3

x

20

Ngoại ngữ không chuyên 2

2

x

21

Ngoại ngữ không chuyên 3

2

x

22

Ngoại ngữ chuyên ngành

2

x

IV

Giáo dục thể chất

V

Giáo dục quốc phòng

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

62

VII

Kiến thức cơ sở-liên ngành

29

Bắt buộc

25

23

Hóa sinh động vật 1

3

x

24

Sinh lý động vật

3

x

25

Di truyền động vật

2

x

26

Giải phẫu động vật

3

x

27

Tổ chức và phôi thai học

2

x

28

Dinh dưỡng động vật

3

x

29

Phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi

2

x

30

Giống vật nuôi

3

x

31

Thú y cơ bản

2

x

32

Kinh doanh nông nghiệp

2

x

Tự chọn

4/8

x

33

Xây dựng và quản lý dự án

2

x

34

Quản lý doanh nghiệp

2

x

35

Bảo quản chế biến sản phẩm chăn nuôi

2

x

36

Cơ điện nông nghiệp

2

x

VIII

Kiến thức ngành

33

Bắt buộc

27

37

Thức ăn và đồng cỏ 1

2

x

38

Chăn nuôi lợn

3

x

39

Chăn nuôi trâu bò

3

x

40

Chăn nuôi gia cầm

2

x

41

Chăn nuôi dê, cừu

2

x

42

Vi sinh vật chăn nuôi

2

x

43

Sinh sản vật nuôi

3

x

44

Bệnh ký sinh trùng

2

x

45

Bệnh truyền nhiễm vật nuôi 1

3

x

46

Vệ sinh gia súc

3

x

47

Công nghệ sinh học ứng dụng

2

x

Tự chọn

6/8

48

Trồng trọt đại cương

2

x

49

Nuôi trồng thủy sản đại cương

2

x

50

Phương pháp khuyến nông

2

x

51

Tin học ứng dụng 2

2

x

C

THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

4

52

Thực tập rèn nghề

2

x

53

Thực tập giáo trình

2

x

D

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOẶC CÁC HỌC PHẦN THAY THẾ

10

54

Khóa luận tốt nghệp

10

x

55

Kinh tế tài nguyên

2

x

56

Kiểm soát vệ sinh thú y

3

x

57

Bệnh truyền nhiễm vật nuôi 2

2

x

58

Chẩn đoán bệnh thú y

3

x

E

TỔNG SỐ ĐVTC TOÀN KHÓA

126