Thông tin luận án NCS Nguyễn Phương Văn, chuyên ngành Lâm sinh

Chuyên ngành: Lâm sinh

Mã số: 9620205

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Phương Văn

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Người hướng dẫn nghiên cứu sinh:

1. PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi 

2. TS. Trần Minh Đức 

Những đóng góp mới của luận án

1 – Sử dụng phương pháp phân tích đa biến để xác định mùa cháy ở tỉnh Quảng Bình và các địa phương có điều kiện tương đồng.

2 – Hiệu chỉnh lượng mưa ý nghĩa, chỉ tiêu P của V.G. Nestrerov phục vụ công tác dự báo cháy rừng cho từng tiểu vùng sinh thái, tỉnh Quảng Bình.

3 – Xây dựng bản đồ phân vùng trọng điểm cháy cho tỉnh Quảng Bình dựa vào các tiêu chí phù hợp với thực tiễn.

Thesis title: “Studying the status and proposing solutions to forest fire management, adapting to climate change in Quang Binh province”

Major field: Silviculture

Code: 9 62 02 05

PhD candidate: Nguyen Phuong Van

Period: 2014

Supervisors:

1. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Loi 

2. Dr. Tran Minh Duc

Training organization: University of Agriculture and Forestry, Hue University

New contributions of the dissertation:

1 – Using the multivariate analysis method to determine the fire season in Quang Binh province and in other localities with the similar conditions.

2 – Adjustment of the significant rainfall and the P target by V.G. Nestrerov to serve forecasting of forest fire for each ecological sub – region in Quang Binh province.

3 – A practice – based map of key forest fire area zoning in Quang Binh is developed.

Download file tại đây