Sứ mạng và mục tiêu phát triển

  1. SỨ MẠNG

  Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn cho miền Trung, Tây Nguyên và cả nước theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế.

  1. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG

  2.1. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

  Đến năm 2020, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế là một trong những trường đại học hàng đầu về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

  2.2. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỤ THỂ 

  – Ổn định quy mô đào tạo là 10.000 người học, trong đó tỷ lệ sau đại học chiếm ít nhất là 30%, có ít nhất 3 chương trình đào tạo chất lượng cao.

  – Bảo đảm trên 50% cán bộ giảng dạy có trình độ Tiến sĩ; 100% cán bộ quản lý và cán bộ phục vụ được đào tạo chuẩn hóa chuyên môn, nghiệp vụ.

  – 100% giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học; 80% giảng viên hàng năm có bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.

  – 100% các Khoa có chương trình hợp tác quốc tế; 40% giảng viên có tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế.

  – Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

  – Tăng nguồn thu từ hoạt động khoa học – công nghệ và đào tạo; tiến đến tự chủ và cân đối tài chính.

  2.3. MỤC TIÊU GIÁO DỤC VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 

  Mục tiêu giáo dục của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế là đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp giỏi; có phẩm chất, đạo đức, sức khoẻ tốt; yêu nghề, năng động, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong nước, chủ động hội nhập khu vực và quốc tế.

  – Xây dựng môi trường giáo dục chuyên nghiệp, dân chủ, công khai, minh bạch và thân thiện hướng tới người học, lấy đảm bảo chất lượng và trách nhiệm giải trình làm nền tảng phát triển, đào tạo phù hợp chuẩn đầu ra theo yêu cầu của xã hội.

  – Thực hiện phương châm kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, lý thuyết gắn với thực hành: tạo điều kiện cho người học thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học nhằm phát triển kỹ năng nghề nghiệp, tư duy khoa học, năng lực sáng tạo, trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần vượt khó, ý thức lập thân, lập nghiệp và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

  – Phát triển thể chất và tinh thần của người học: tạo điều kiện cho người học rèn luyện sức khỏe, văn hóa văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng, phát triển kỹ năng sống.

  – Gắn kết với địa phương qua việc triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ góp phần phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên; hợp lực cùng hệ thống quản lý nhà nước các cấp, doanh nghiệp và cựu sinh viên xác định nhu cầu đào tạo, tìm môi trường thực tế nghề nghiệp và vị trí việc làm cho người học.