Phòng Kế hoạch Tài chính

0
209

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Department of Planning & Finance

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Huế
Điện thoại: +84(0)234. 3538007 Fax: +84(0)234.3524923
Email: khtc@huaf.edu.vn
Website:
1. Quá trình hình thành và phát triển:

* Giai đoạn trường đóng tại Hà Bắc (1967 – 1983):

– Từ 1967 – 1978 Phòng tài vụ – vật tư do đồng chí Đỗ San làm trưởng phòng kiêm bí thư Chi bộ.

– Từ 1978 – 1983: Đồng chí Nguyễn Ngọc Thâm làm trưởng phòng kiêm bí thư Chi bộ. Các đồng chí Nguyễn Thơi, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Đăng Thịnh là phóng trưởng phòng.

* Giai đoạn trường đóng tại Huế (1984 – nay)

– Từ 1983 – 1988: Khi sáp nhập Trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc với Trường Cao đẳng Nông Lâm nghiệp Huế và chuyển địa điểm trường vào Huế; trên cơ sở các phòng hiện có của 2 trường, Phòng tài vụ được thành lập do đồng chí Đào Viết Thi làm phó trưởng phòng phụ trách chung, kiêm Bí thư Chi bộ.

– Từ năm 1989 – 1996: Phòng tài vụ do đồng chí Hoàng Thị Hạ làm trưởng phòng kiêm Bí thư Chi bộ.

– Từ 1997 – 12/2001 Tổ tài vụ – vật tư trực thuộc phòng Hành chính – tổng hợp. Tài vụ của trường là đơn vị thanh toán. Đại học Huế là đơn vị tài chính cấp ba. Đồng chí Lê Thị Hoa là phó trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng.

– Từ 01/01/2002 tách tổ Tài vụ thành đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu. Trường Đại học Nông lâm Huế trở lại là đơn vị tài chính cấp ba. Đồng chí Lê Thị Hoa được Bổ nhiệm làm Tổ trưởng kiêm Kế toán trưởng.

– Tháng 9/2005 chi bộ Tài vụ được tách từ chi bộ HCTH thành chi bộ độc lập đồng chí Lê Thị Hoa là Đảng uỷ viên kiêm bí thư chi bộ.

– Tháng 3/2007 tổ Tài vụ có quyết định đổi tên thành Phòng Kế hoạch Tài chính, đồng chí Lê Thị Hoa làm trưởng phòng kiêm kế toán trưởng đến tháng 02/2010.

– Tháng 3/2010 đến 12/2014: đồng chí Lê Thị Hoa làm trưởng phòng kiêm bí thư chi bộ phòng KHTC, đồng chí Hoàng Thị Ngọc Vân làm Kế toán trưởng.

Từ tháng 01/2015 đồng chí Trần Văn Quý làm trưởng phòng kiêm kế toán trưởng hiện nay.

2. Cơ cấu tổ chức:
TRƯỞNG PHÒNG: ThS. Trần Văn Quý E-mail: tranvanquy@huaf.edu.vn
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: ThS. Nguyễn Minh Tuấn E-mail: nguyenminhtuan@huaf.edu.vn
Phòng KHTC: có 2 tổ trực thuộc, gồm:
Tổ Thanh toán:

Tổ trưởng:

E-mail:
Tổ tổng hợp:

Tổ trưởng:

E-mail:
Số lượng CBVC: người
3. Chức năng và nhiệm vụ:
a. Chức năng:

Tham mưu cho Ban Giám hiệu về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ kế toán theo quy định hiện hành. Tham mưu về công tác tài chính kế toán, quản lý tài sản

Thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng quy định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán.

Theo dõi, phản ánh các hoạt động thu chi trên cơ sở đó tham mưu cho Ban giám hiệu các vấn đề có liên quan.

Thu thập và xử lý thông tin có liên quan đến nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong nhà Trường.

Giữ bí mật về số liệu kế toán – tài chính của nhà Trường.

Quản lý công tác tổ chức bộ máy kế toán trong toàn hệ thống và theo từng giai đoạn phát triển của Trường.

Thực hiện một số chức năng khác khi được Ban Giám hiệu giao.

b. Nhiệm vụ:

Công tác Kế hoạch – Tài chính:

Tham mưu, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính.

Làm đầu mối lập kế hoạch dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm, lập phương án phân bổ dự toán ngân sách cho các hoạt động chung của nhà Trường và phân bổ kinh phí cho các đơn vị. Thông báo công khai dự toán NSNN đã được phê duyệt cũng như các nguồn thu trong năm (học phí các hệ đào tạo và bậc đào tạo, các loại lệ phí, các nguồn thu khác từ quan hệ hợp tác, các khoản dịch vụ, lãi suất tiền gửi..), triển khai theo dõi thực hiện dự toán đã phân bổ.

Lập kế hoạch tài chính theo định kỳ tháng, quý, năm báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám hiệu về tình hình tài chính của Trường và báo cáo Đại học Huế theo quy định của Nhà nước và Pháp luật. Ngoài ra lập các kế hoạch ngắn hạn; trung hạn và dài hạn khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng và cơ quan quản lý cấp trên.

Đánh giá hoạt động tài chính của Trường.

Công tác Kế toán:

Ghi chép và hạch toán đúng, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, phù hợp với quy định của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất cả các loại chứng từ, hoàn chỉnh thủ tục kế toán trước khi trình Ban giám hiệu duyệt.

Phổ biến, hướng dẫn các đơn vị trong trường thực hiện thủ tục tạm ứng, hoàn ứng và các thủ tục thanh toán khác theo Quy chế chi tiêu nội bộ và theo luật Kế toán hiện hành.

Phân tích các thông tin kế toán theo yêu cầu của Ban giám hiệu và Trường.

Theo dõi, lập kế hoạch và thu hồi công nợ của khách hàng đầy đủ, nhanh chóng.

Lập và nộp báo cáo Kế toán đúng và kịp thời cho các cơ quan thẩm quyền theo đúng chế độ quy định của Nhà nước.

Chấp hành quyết định của đoàn Thanh tra, Kiểm toán nhà nước về việc kiểm tra hoạt động kế toán tài chính, công tác thẩm định quyết toán quý; năm của Ban Kế hoạch tài chính- Đại học Huế theo định kỳ .

Tổ chức tốt việc thu học phí các hệ đào tạo trong và ngoài Trường kịp thời đảm bảo có nguồn để phục vụ đào tạo.

Hạch toán và quản lý toàn bộ nguồn thu, chi của Trường theo đúng nguyên tắc chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước.

Tổ chức thực hiện việc đăng ký biên chế và quỹ lương với cơ quan quản lý cấp trên và kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế, thực hiện thanh toán và quyết toán tất cả các khoản theo Quy chế chi tiêu nội bộ đúng kỳ hạn.

Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi, thanh toán công nợ, các khoản phải thu, phải nộp cấp trên và ngân sách Nhà nước.

Xây dựng các văn bản liên quan về công tác kế toán và tài sản của Trường.

Xây dựng phương án chi trả lương, thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức và cán bộ hợp đồng. Phối hợp với Ban chế độ chính sách của Công đoàn Trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của CBVC-HĐLĐ của Trường.

Hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị trong Trường và các đơn vị liên quan theo dõi thực hiện đúng các quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ và các chế độ về lương; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho cán bộ và chế độ chính sách về học phí, học bổng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho sinh viên của Trường.

Đầu mối hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong Trường thực hiện tiêu chuẩn kiểm định chất lượng thứ 10 (Tiêu chuẩn thứ 10 về “Tài chính và quản lý tài chính” trong 10 tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Trường Đại học áp dụng từ ngày 01/11/2004 của Bộ Giáo dục và đào tạo).

Tổ chức bộ máy kế toán đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính; tài sản và thực hiện đúng chế độ kế toán hiện hành.

Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác kế toán và quản lý tài chính các đơn vị kế toán trực thuộc Trường.

Công tác khác:

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các loại báo cáo thống kê lao động – thu nhập định kỳ 6 tháng và báo cáo hàng năm. Báo cáo thống kê đào tạo năm học hàng năm đối với cơ quan cấp trên Đại học Huế và Bộ Giáo dục Đào tạo. Báo cáo hàng tháng; quý; năm về phí; lệ phí, thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế đảm cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác quản lý, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, tham ô và tận thu từ các hoạt động cho quỹ phúc lợi của Trường.

Tư vấn về các vấn đề thủ tục kế toán, tài chính cho các chương trình/hợp đồng đào tạo, dự án, đề án liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước.

Bảo quản an toàn kho chứng từ; kho quỹ tiền mặt và bảo quản; lưu trữ chứng từ; tài liệu an toàn theo đúng quy định.

Phối hợp với phòng Cơ sở Vật chất làm công tác kiểm kê định kỳ hàng năm hoặc đột xuất; tổ chức thanh lý tài sản theo yêu cầu các đơn vị trong Trường khi tài sản bị hỏng hay không có nhu cầu sử dụng.

Phối hợp cùng với các phòng chức năng và các khoa trong Trường xây dựng kế hoạch và quản lý; giám sát các dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị bằng nguồn ngân sách và các nguồn kinh phí khác, lập hồ sơ quản lý sổ sách tài sản (thẻ tài sản).

Phối hợp với phòng Cơ sở vật chất và phòng Tổ chức Hành chính quản lý các hợp đồng thu dịch vụ.

Những phần thưởng cao quý:

– Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về thành tích và công lao xây dựng phát triển Nhà trường trong 30 năm ( 1967 -1997).

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về thành tích xuất sắc năm học 2004-2005.

– Nhiều năm là Tổ lao động Xã hội chủ nghĩa.

– Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường, Tổ Tài vụ được Đại học Huế đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích và công lao xây dựng phát triển Nhà trường trong 40 năm (1967 -2007).

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × one =