Phòng Cơ sở – Vật chất

PHÒNG CƠ SỞ – VẬT CHẤT

Department of Facilities management

   Điện thoại: 02343.539.518    Fax: +84(0)234.3538482

  1. Cơ cấu tổ chức: Số lượng CBVC: 15 người

TRƯỞNG PHÒNG: ThS. Nguyễn Thanh Long;             Email: nguyenthanhlong@huaf.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: ThS. Nguyễn Thị Ngọc;         Email: nguyenthingoc@huaf.edu.vn

Phòng CSVC gồm 3 Tổ trực thuộc:

– Tổ quản trị vật tư

– Tổ y tế – môi trường

– Tổ quản lý giảng đường

  1. Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Cơ sở vật chất là tham mưu, quản lý, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các lĩnh vực công tác quản trị cơ sở vật chất, vật tư; quản lý trang thiết bị của nhà trường; quản lý cảnh quan vệ sinh môi trường; quản lý công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ viên chức lao động và sinh viên trong toàn trường.