PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ Department of Science, Technology and International Cooperation Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Huế Điện thoại: +84(0)234. 3525049 Fax:...

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Department of Educational Testing and Quality Assurance Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Huế Điện thoại: 0234.3537303 Fax: +84(0)234....

TỔ THANH TRA PHÁP CHẾ

TỔ THANH TRA- PHÁP CHẾ Division of Inspection- Legislation Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Huế Điện thoại: 0234. 3528055 Fax: +84(0)234.3538482 Email: thanhtraphapche@huaf.edu.vn Website: 1.     Quá trình hình thành và phát...

Phòng Đào tạo sau Đại học

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Department of Graduate Training Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Huế...

Phòng Công tác Sinh viên

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

PHÒNG KHẢO THÍ, BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, THANH TRA VÀ PHÁP CHẾ Office of Testing, Educational Quality Assurance, Inspection and Legislation (TEQAIL) Điện thoại:...

Trung tâm Thông tin Thư viện

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN Library and Information Center Địa chỉ: 102 Phùng...

Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất

PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH và CƠ SỞ VẬT CHẤT (Office of Organization, Administration and Facilities Management) Điện thoại: +84(0)234.3522535     Fax: +84(0)234.3538482 Cơ cấu tổ chức:...

Phòng Đào tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO Department of Education Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Huế Điện thoại: +84(0)234. 3529138; +84(0)234. 3516.040 Fax: +84(0)234.3538482 Email: daotao@huaf.edu.vn Website:http://daotao.huaf.edu.vn 1.     Quá trình hình thành và phát triển: a. Phòng...

Phòng Khoa học CN-Hợp tác QT

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ Department of Science, Technology and International Cooperation ...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm