Hội cựu giáo chức

CHI HỘI CỰU GIÁO CHỨC TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM I. Tóm tắt lịch sử hoạt động của...

Công đoàn

Quá trình hình thành và phát triển Quá trình hình thành và phát triển của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nông Lâm...

Công đoàn trường

Tổng số đoàn viên tính đến 20/12/2013: 429 đồng chí (chiếm 98,85% tổng số CBVC-LĐ)

Phòng chức năng

  STT Các Phòng chức năng 1 Phòng Tổ chức Hành chính 2 Phòng Đào tạo 3 Phòng Công tác sinh viên 4 Phòng Cơ sở vật chất 5 Phòng Kế hoạch tài chính 6 Phòng Khoa...

Nghị quyết của Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018

“Nêu cao truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường”.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐHNL HUẾ NHIỆM KỲ 2017-2019

Hội đồng khoa học và Đào tạo

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ,NHIỆM KỲ 2014 – 2019 ...

Hội sinh viên

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ Tổng số Hội viên (đến 12/2014) : 6395 Số chi hội trực thuộc: 124...

Đảng Bộ trường Đại học Nông Lâm

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NHIỆM KỲ 2015-2020 Điện thoại:+84(0)2343.528055...

Tổng hợp các quy trình giải quyết công việc

TỔNG HỢP CÁC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm