Sơ lược lịch sử

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tiền thân là Trường Đại học Nông nghiệp II trực thuộc Bộ Nông nghiệp được thành...

Đảng Bộ trường Đại học Nông Lâm

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NHIỆM KỲ 2015-2020 Điện thoại:+84(0)2343.528055...

Vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ đối với nhiệm vụ tái cấu trúc,...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (GDĐH) đã có hiệu lực từ ngày 01/07/2019 (Luật số:...

Công đoàn

Quá trình hình thành và phát triển Quá trình hình thành và phát triển của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nông Lâm...

CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN TRADE UNION 1.       Lịch sử hình thành: Quá trình hình thành và phát triển của Công đoàn trường ĐHNL gắn liền với quá trình hình...

HỘI SINH VIÊN

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ Tổng số Hội viên (đến 12/2014) : 6395 Số chi hội trực thuộc: 124 Đơn vị trực thuộc: -...

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NHIỆM KỲ 2015-2020 Điện thoại:+84(0)2343.528055 Tổng số Đảng viên hiện nay: 245 Đảng viên Hộp thư liên lạc: - Đảng ủy: danguydhnl@huaf.edu.vn - Thường vụ Đảng ủy: thuongvudunl@huaf.edu.vn - Các...

PHÒNG CHỨC NĂNG

STT Các Phòng chức năng 1 Phòng Tổ chức Hành chính 2 Phòng Đào tạo 3 Phòng Công tác sinh viên 4 Phòng Cơ sở vật chất 5 Phòng Kế hoạch tài chính 6 Phòng Khoa học...

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

PHÒNG KHẢO THÍ, BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, THANH TRA VÀ PHÁP CHẾ Office of Testing, Educational Quality Assurance, Inspection and Legislation (TEQAIL) Điện thoại:...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm