Biểu mẫu KH&CN

0
72
TT

Nội dung

1Văn bản quản lý đề tài, dự án cấp Quốc gia, cấp Bộ & cấp Đại học Huế
2Biểu mẫu quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia
3Biểu mẫu quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ
4Biểu mẫu quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học Huế
5Quy trình quản lý và thực hiện đề tài các cấp
6Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học giai đoạn 2013-2018

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here