Đăng ký đề xuất đề tài NCKH giảng viên và nhóm sinh viên sử dụng kinh phí dự án FTVIET năm 2018

0
168

Căn cứ Bản thoả thuận Dự án “Đánh giá bản chất của quá trình chuyển đổi rừng ở Việt Nam, dịch vụ sinh thái và khả năng phục hồi sinh thái xã hội trong các cảnh quan rừng được quản lý tại địa phương” (FTViet) giữa Đại học Lausanne (UNIL)-Thuỵ Sĩ, Viện Tài nguyên Môi trường (IREN) và Trường Đại học Nông Lâm (HUAF) – Đại học Huế ngày 12 tháng 06 năm 2017;

Căn cứ bản kế hoạch hoạt động và dự trù kinh phí của dự án FTViet được Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế phê duyệt ngày 5 tháng 9 năm 2017;

Căn cứ các lĩnh vực nghiên cứu liên quan dự án: (1) Hệ thống thông tin địa lý và viễn thám trong quản lý tài nguyên; (2) Nghiên cứu về thảm thực vật rừng; (3) Dịch vụ hệ sinh thái; (4) Nghiên cứu về loài xâm lấn (dây bìm); (5) Nghiên cứu về cây họ Dầu (Dipterocarps); (6) Nghiên cứu về xã hội – kinh tế và sinh kế – biến đổi khí hậu: thu thập dữ liệu quy mô rộng để phân tích xu hướng; (7) Đánh giá nhu cầu đào tạo, năng lực của các bên liên quan; (8) Các định hướng nghiên cứu liên quan khác: chế biến, chuỗi giá trị, lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu, phát triển các mô hinh sinh kế….

Phòng KHCN-HTQT thông báo về “Đăng ký đề tài NCKH giảng viên và nhóm sinh viên sử dụng kinh phí dự án FTVIET năm 2018” như sau:

A. Đăng ký đề xuất đề tài NCKH giảng viên

1. Số lượng: 06 đề tài.

2. Mức hỗ trợ: 20 triệu/đề tài (trích 10% nộp trường theo quy định).

3. Tiêu chuẩn chủ nhiệm đề tài:

a. Giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ Thạc sĩ trở lên, có chuyên môn và kinh nghiệm nghiên cứu liên quan đến các chủ đề nghiên cứu của Dự án FTVIET.

b. Không chủ trì đề tài cấp trường 2018 có sử dụng kinh phí từ ngân sách

c. Cam kết xuất bản 01 bài báo trên Tạp chí KH&CN Nông nghiệp – ĐHNL Huế

4. Các bước thực hiện và hạn chót:

a. Nộp đề xuất online qua đường dẫn https://goo.gl/forms/Mc1DlFNh3CyRBptr2 và bảng tổng hợp đề xuất có chữ ký của thủ trưởng đơn vị (đính kèm) : hoàn thành trước 11h ngày 21/05/2018.

b. Thời gian tuyển chọn, phê duyệt thuyết minh đề tài: từ 21/05 đến 31/05/2018.

c. Thời gian thực hiện đề tài: 12 tháng (dự kiến từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019.

5. Yêu cầu nghiệm thu:

– Quy trình quản lý đề tài như đề tài cấp trường sử dụng ngân sách. Hội đồng nghiệm thu bao gồm đại diện Ban điều phối dự án và các nhà khoa học liên quan.

B. Đăng ký đề xuất đề tài NCKH sinh viên

1. Số lượng: 10 đề tài.

2. Mức hỗ trợ: 7 triệu/đề tài (trích 10% nộp trường theo quy định).

3. Tiêu chuẩn sinh viên tham gia đề tài:

a. Số lượng sinh viên/nhóm: 05 sinh viên (trong đó có 01 nhóm trưởng)

b. Sinh viên chính quy, đang học năm thứ 2, hoặc 3, chưa tham gia nhóm nghiên cứu thuộc đề tài sinh viên sử dụng ngân sách năm 2018.

4. Các bước thực hiện và hạn chót:

a. Nộp đề xuất online qua đường dẫn https://goo.gl/forms/eLhX81I0cUVvE9id2và bảng tổng hợp đề xuất có chữ ký của thủ trưởng đơn vị (đính kèm) : hoàn thành trước 11h ngày 21/05/2018.

b. Thời gian tuyển chọn, phê duyệt thuyết minh đề tài: từ 21/05 đến 31/05/2018.

c. Thời gian thực hiện đề tài: 12 tháng (dự kiến từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019).

5. Yêu cầu nghiệm thu: Quy trình quản lý đề tài như đề tài sinh viên sử dụng ngân sách. Hội đồng nghiệm thu bao gồm đại diện Ban điều phối dự án và các nhà khoa học liên quan.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here