Công bố kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu tuyển chọn giống ngô lai trung ngày năng suất cao và một số biện pháp kỹ thuật canh tác tại tỉnh Quảng Ngãi.

0
111

– Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Cúc
– Đề tài luận án: Nghiên cứu tuyển chọn giống ngô lai trung ngày năng suất cao và một số biện pháp kỹ thuật canh tác tại tỉnh Quảng Ngãi.
– Chuyên ngành: Khoa học cây trồng
– Mã số: 62 62 01 10

– Người hướng dẫn khoa học:

1. GS.TS. Trần Văn Minh, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

2. TS. Phạm Đồng Quảng, Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Cơ sở đào tạo sau đại học: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

– Thời gian thực hiện luận án: Năm 2014 – 2017

Những đóng góp mới của luận án

1. Kết quả nghiên cứu đã tuyển chọn được giống ngô lai mới AIQ1268 có thời gian sinh trưởng trung ngày, ít nhiễm sâu bệnh, khả năng chống chịu tốt, thích nghi rộng, năng suất cao và ổn định. Giống AIQ1268 được đánh giá có triển vọng cho sản xuất tại tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ, đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận cho phép sản xuất thử tại Quyết định số 460/QĐ-TT-CLT, ngày 22/10/2015 của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2. Kết quả nghiên cứu đã đề xuất được một số biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp cho giống ngô lai trung ngày AIQ1268 trên đất lúa chuyển đổi tại tỉnh Quảng Ngãi gồm: Mật độ trồng thích hợp cho 01 halà: 66.600 cây với khoảng cách trồng60 x 25cm và liều lượng phân đạm, kali thích hợp cho 01 halà: 180 kg N và 100 kg K2O trên nền 10 tấn phân chuồng + 90 kg P2O5+ 300 kgvôi bột.

————————–

PhD Candidate: Le Thi Cuc

PhD thesis: Studying to select medium growth duration, high yield hybrid maize varieties and cultivation techniques in Quang Ngai province.

Specialized: Crop Science

Code: 62 62 01 10

Sicientific supervisors:

1, Prof. Dr. Tran Van Minh, Hue Univeristy of Agriculture and Forestry

2, Dr. Pham Dong Quang, Department of Science Technology and Environment, Ministry of Agriculture and Rural Development.

Trainingorganization: Hue University of Agriculture and Forestry

Period: 2014 – 2017

The new contributions of the thesis:

1. The study has recruited a new AIQ1268 hybrid maize varietywith medium growth time, less pest infestation, good resistance, wide adaptability and high yield stability; and as the most prospective variety in Quang Ngai and South Central Coast provinces. This variety has been recognized by the Ministry of Agriculture and Rural Development to producein Decision No. 460/QD-TT-CLT, dated October 22nd, 2015 of the Cultivation Department, Ministry of Agriculture and Rural Development.

2. The research results have suggested a number of intensive production techniques for AIQ1268 hybrid maize variety on paddy rice land conversion in Quang Ngai province, such as, the suitable planting density for 01 ha is 66,600 trees with approximately 60 x 25cm and amount of nitrogen and potassium suitable for 1 ha is 180 kg N + 100 kg K2O on the basic of 10 tons of compost +90 kg P2O5 + 300 kglime powder.

File chi tiết đính kèm tại link: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/LA-LTC-DHNL-DTSDH-636

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here