Công bố kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nhằm hoàn thiện quy trình sản xuất cao su tiểu điền tại Quảng Bình

0
107

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Bích Thủy
Đề tài luận án: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nhằm hoàn thiện quy trình sản xuất cao su tiểu điền tại Quảng Bình.
Chuyên ngành: Khoa học cây trồng
Mã số: 62 62 01 10
Người hướng dẫn khoa học:
1, PGS.TS. Trần Thị Thu Hà
2, PGS. TS. Nguyễn Minh Hiếu
Đơn vị đào tạo sau đại học: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Thời gian thực hiện luận án: 2012 – 2017
Những đóng góp mới của luận án

1, Xác định được công thức trồng xen thích hợp cho cao su giai đoạn KTCB: công thức trồng xen cây lạc trung bình chu vi thân đều đạt cao hơn Quy chuẩn Việt Nam, dao động 26,34 – 28,15 cm (QCVN đạt, 26 cm), cho thấy trồng xen không ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng phát triển của cây cao su.

2, Xác định được lượng chất giữ ẩm phù hợp với từng vùng sinh thái, cụ thể: ở mức bón 20g/gốc PMAS-1 cho độ dày vỏ cao, đạt 5,25 mm (ở Bố Trạch) và đạt 5,41 mm (ở Lệ Thủy) có thể sớm đưa vào khai thác.

3, Đánh giá được giống RRIM 600 là giống có mức độ nhiễm bệnh rụng lá cao su Corynespora thấp hơn so với RRIV 4 và GT 1 khi lây nhiễm nhân tạo bằng phương pháp áp thạch và dịch bào tử trên lá ở điều kiện in vivo.

—————————

Full name of student: Hoang Bich Thuy

Dissertation topic: Study on the techniques of improving the rubber tree production process at household level in Quang Binh province

Specialized: Crop Science

Code: 62 62 01 10

Supervisors:

1, Assoc. Prof. Dr. Tran Thi Thu Ha

2, Assoc. Prof. Dr. Nguyen Minh Hieu

Trainingorganization: Hue University of Agriculture and Forestry, Hue University

Period: 2012- 2017

New contributions of the thesis

1, Indentifying the suitable treatment of intercropping for rubber tree at basic phase. Groundnut is the best intercropping and the average diameter of rubber tree trunk of all treatments ranged from 26.34 – 28.15 cm which were higher than the Vietnam national standard (the Vietnam national standard is 26 cm).This showed thay intercropping have no effect on the growth and development of rubber tree at basic phase.

2, Indentifying the dose of super absorbent polymer which were suitable for each ecological area. The dose of 20g/tree PMAS-1 super absorbent polymer had effect on the thick bark of rubber treetrunk was 5.25 mm (at Bo Trach) and 5.41 mm (at Le Thuy) and this may be support in exploitation earlier.

3, Evaluating the rubber tree cultivar of RRIM 600 which has less suceptible to Corynespora the leaf fall disease than the other cultivars RRIV 4 và GT 1 when the artificial inoculation has been done by a slice of mycelia meida and spores on mature rubber leaf in vivo condition.

File chi tiết đính kèm tại link: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/LA-HBT-DHNL-DTSDH-632

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here