Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Công bố kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu hiệu quả sử dụng phân hữu cơ với chế phẩm Trichoderma và Pseudomonas cho cây lạc tại Thừa Thiên Huế
15.03.2018

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng
Mã số: 62 62 01 10
Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Văn Tý
Khóa đào tạo: 2013 - 2016

 

Người hướng dẫn khoa học:      

1. PGS.TS. Trần Thị Thu Hà, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế             

2. PGS.TS. Hoàng Thị Thái HòaTrường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Cơ sở đào tạo:                         Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Những đóng góp mới của luận án

- Kết quả nghiên cứu đã xác định được công thức bón phân hữu cơ với chế phẩm TrichodermaPseudomonas tốt nhất cho cây lạc trên 2 loại đất trồng lạc phổ biến tại Thừa Thiên Huế. Đất cát ven biển, công thức VI (02 tấn phân hữu cơ + 40 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O + 400 kg vôi + Trichoderma Pseudomonas với tỷ lệ 50:50) và đất xám bạc màu, công thức V (02 tấn phân hữu cơ + 40 kg N + 60 kg P2O5+ 60 kg K2O + 400 kg vôi + TrichodermaPseudomonas với tỷ lệ 30:70).  

- Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đánh giá được hiệu quả của việc sử dụng phân hữu cơ với chế phẩm sinh học đến việc cải tạo sinh tính và tính chất hóa học trên đất cát ven biển và đất xám bạc màu tại tỉnh Thừa Thiên Huế

--------------------------------------- 

THE NEW CONTRIBUTION OF THE DISSERTATION

Dissertation title: STUDY ON EFFECTIVE USING OF ORGANIC FERTILIZERTRICHODERMA AND PSEUDOMONASPREPARATIONS FOR GROUNDNUT IN THUA THIEN HUE PROVINCE

 Major:                          Crop Science

Code:                             62 62 01 10

Author name:                 Tran Van Ty

Training duration:           2013- 2016 

Supervisors:                  1. Assoc. Prof. Dr. Tran Thi Thu Ha

                           2. Assoc. Prof. Dr.  Hoang Thi Thai Hoa

Institutions:                    Hue University of Agriculture and Forestry 

Contribution of the dissertation

- The results of the study determined the best treament of organic fertilizer with the Trichoderma and Pseudomonas preparations for groundnut in two common soils at Thua Thien Hue. The coastal sandy, treament VI (02 tons of the organic fertilizer + 40 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O + 400 kg lime + Trichoderma and Pseudomonas at 50:50) and the dedgraded soil, treament V (02 tons of organic fertilizer + 40 kg N + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O + 400 kg lime + Trichoderma and Pseudom onas at 30:70).

- The results of the study evaluated the effect of using organic fertilizer with bio- preparations in improving the biological and chemical characters of the coastal sandy and dedgraded soil in Thua Thien Hue province.

File chi tiết đính kèm tại link: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/LA-TVT-DHNL-DTSDH-641URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3593

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn