Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Công bố kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật theo hướng thâm canh lúa cải tiến (SRI) trong sản xuất lúa chất lượng tại tỉnh Quảng Bình
05.01.2018

Họ và tên nghiên cứu sinh: Dương Thanh Ngọc
Đề tài luận án: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật theo hướng thâm canh lúa cải tiến (SRI) trong sản xuất lúa chất lượng tại tỉnh Quảng Bình
Chuyên ngành: Khoa học cây trồng
Mã số: 62 62 01 10
Người hướng dẫn khoa học:
1, PGS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa
2, PGS.TS. Trần Thị Lệ
Đơn vị đào tạo sau đại học: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Thời gian thực hiện luận án: 2013 - 2017

Những đóng góp mới của luận án

1. Kết quả nghiên cứu đã xác định được (1) lượng giống gieo phù hợp trên vùng chủ động nước tưới trong vụ đông xuân là 60 kg/ha cho cả hai giống HT1 và P6, 40 kg/ha ở giống HT1 và 60 kg/ha ở giống P6 trong vụ hè thu; (2) lượng giống gieo phù hợp trên vùng không chủ động nước tưới là 60 kg/ha cho cả hai giống HT1 và P6 trong hai vụ đông xuân và hè thu.

2. Kết quả nghiên cứu đã xác định được tổ hợp phân bón phù hợp cho hai giống lúa HT1 và P6 trên (1) vùng chủ động nước tưới là 80 kg N + 45 kg P2O5 + 60 kg K2O + 500 kg vôi + 01 tấn phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh/ha và (2) vùng không chủ động nước tưới là 80 kg N + 45 kg P2O5 + 60 kg K2O + 500 kg vôi + 10 tấn phân chuồng/ha.

3. Kết quả nghiên cứu đã xác định được chế độ tưới ướt khô xen kẽ là phù hợp nhất cho cây lúa trên vùng chủ động nước tưới, năng suất đạt 5,63 tấn/ha (giống HT1) - 6,44 tấn/ha (giống P6), hiệu quả kinh tế tăng so với đối chứng là 18,75% (giống HT1) và 22,80% (giống P6).

--------------------------------

Full name of PhD candidate: Duong Thanh Ngoc

Dissertation titleStudy on some technical practices following System of Rice Intensification (SRI) on quality rice production in Quang Binh province

Specialized:  Crop Science

            Code: 62 62 01 10

            Supervisors:

1. Assoc. Prof. Dr. Hoang Thi Thai Hoa

2. Assoc. Prof. Dr. Tran Thi Le

            Training organizationUniversity of Agriculture and Forestry, Hue University

Period: 2013 - 2017

New contributions of the dissertation:

1. Results of the study indicated that (1) the appropriate rice seed quantities for direct seeding at irrigated area were 60 kg/ha for both HT1 and P6 varieties in the winter-springseason, 40 kg/ha (HT1) and 60 kg/ha (P6) in summer-autumn season; (2) and at rainfed area, the appropriate rice seed quantity was 60 kg/ha for both HT1 and P6 varieties in winter-spring and summer-autumn seasons.

2. Results of the study were also identified the suitable fertilizer combinations for two rice varieties (HT1 and P6) as follows: (1) 80 kg N + 45 kg P2O5 + 60 kg K2O + 500 kg lime + 01 ton of Song Gianh biological organic fertilizer/ha in irrigated area and (2) 80 kg N + 45 kg P2O5 + 60 kg K2O + 500 kg lime + 10 tons of farm yard manure/ha in rainfed area.

 

3. Result of the study was identified alternating wet and dry irrigation as a suitable method for rice in irrigated area with yield of 5.63 tons/ha (HT1) – 6.44 tons/ha (P6), economic efficiency increased 18,75% (HT1) and 22,80% (P6) compared with control.

* Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/LA-DTN2018-DHNL-DTSDH-589URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3537

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn