Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón và tưới nước đến năng suất lúa và phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính tại tỉnh Thừa Thiên Huế
26.09.2017

NCS: Nguyễn Đức Thành
Chuyên ngành: Khoa học cây trồng
Mã số: 62 62 01 10
Người hướng dẫn khoa học:
1, PGS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa
2, TS. Lê Như Cương
Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Thời gian thực hiện luận án: 2014 - 2017

Những đóng góp mới của luận án

1, Kết quả nghiên cứu đã xác định được liều lượng và dạng phân đạm bón thích hợp cho lúa trên đất phù sa không được bồi hằng năm như sau: 80 kg N (dạng phân đạm urê) trên nền 10 tấn phân chuồng + 60 kg P2O5 + 60 kg K2O + 500 kg vôi/ha cho năng suất 6,04 - 6,27 tấn/ha, hiệu suất phân đạm 21,3 - 22,5 kg thóc/kg N, VCR 6,1 - 6,7, cải thiện tính chất hóa học đất và giảm phát thải khí CH4 và N2O.

2, Kết quả nghiên cứu đã xác định được chế độ tưới nước ướt khô xen kẽ (-10 cm) là phù hợp nhất cho cây lúa trên đất phù sa không được bồi hằng năm; năng suất đạt 6,21 - 6,45 tấn/ha, lợi nhuận đạt 21,359 - 22,591 triệu đồng/ha và lượng khí CH4, N2O phát thải là thấp nhất. Xác định được biện pháp cày vùi rơm rạ kết hợp với chế độ tưới ướt khô xen kẽ (-10 cm) phù hợp cho lúa trên đất phù sa không được bồi hằng năm; năng suất lúa đạt 5,84 - 6,17 tấn/ha, lợi nhuận từ 17,826 đến 22,877 triệu đồng/ha, cải thiện tính chất hóa học đất và giảm phát thải khí CH4 và N2O.

INFORMATION ABOUT NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Full name of student: Nguyen Duc Thanh

Dissertation topic: Research on the effects of fertilizer and irrigation on rice yield and greenhouse gas emissions in Thua Thien Hue province.

Specialized:  Crop Science

Code: 62 62 01 10

Supervisors:

1, Assoc. Prof. Dr. Hoang Thi Thai Hoa

2, Dr. Le Nhu Cuong

Trainingorganization: Hue University of Agriculture and Forestry

Period: 2014 - 2017

New contributions of the thesis

1, Results of the research have determined the appropriate fertilizer doses and fertilizers for rice on alluvial soil without annual compensation as follows: 80 kg N (urea) on 10 tons manure + 60 kg P2O5 + 500 kg CaO/ha, the yield of rice is 6,04 - 6,27 tons/ha, yield of nitrogenous fertilizer 21,3 - 22,5 kg / kg N, VCR 6,1 - 6,7, Improve soil chemistry and reduce CH4 and N2O emissions.

2, The results of this study have shown that alternate wetting and drying (-10 cm) is most suitable for rice on alluvial soil not accreted annually; the yield of rice is 6,21 - 6,45 tons/ha, profit is 21,359 - 22,591 million VND/ha and the amount of CH4, N2O emission is the lowest. Determine the method of plowing straw combined with alternate wetting and drying (-10 cm) irrigation for rice on alluvial soil not accreted annually; the yield of rice is 5,84 - 6,17 tons/ha, profit from 17,826 to 22,877 million VND/ha, improved soil chemistry and reduced CH4 and N2O emissions.

File chi tiết tại: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/09LA-DHNL-DTSDH-574URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3471

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn