Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Quy định về mức thu học phí năm học 2017-2018
14.09.2017

Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 806/QĐ-ĐHNL ngày 28/07/2017 về việc thu học phí năm học 2017-2018 đối với sinh viên, học viên các hệ do trường Đại học Nông Lâm đào tạo.

Nguyên tắc xác định mức thu học phí:

Mức thu học phí năm học 2017-2018 ở tất cả các ngành đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế không quá mức trần học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Đạihọc Huế.

Quy định mức thu học phí năm học 2017-2018:

1 Đối với đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ:

- Nhóm ngành Nông, lâm, thủy sản: 240.000 đồng/tín chỉ.

- Nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ (Gồm các ngành CNTP; CNCBLS; CNSTH; Công thôn; CNKTCK; KTCĐT; KTCSHT; Khoa học đất; Thú y; Quản lý đất đai): 280.000 đồng/tín chỉ.

2. Đối với đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ:

Được xác định bằng 0,8 x mức học phí từng nhóm ngành tương ứng với hệ đại học chính quy:

- Nhóm ngành Nông, lâm, thủy sản: 192.000 đồng/tín chỉ.

- Nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ: 224.000 đồng/tín chỉ.

3. Đối với đào tạo đại học kiên thông hệ chính quy khác theo học chế tín chỉ:

- Ngành Nuôi trồng thủy sản, Chăn nuôi thú y, Khoa học cây trồng: 370.000 đồng/tín chỉ

- Ngành Lâm nghiệp: 308.000 đồng/tín chỉ

- Ngành Quản lý đất đai: 384.000đồng/tín chỉ

- Ngành Công thôn: 421.000 đồng/tín chỉ

4. Đối với đào tạo sau đại học

* Cao học:

Nhóm ngành nông, lâm nghiệp:

740.000 x 10 tháng x 1,5 = 11.100.000 đồng/năm

Nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ:

870.000 x 10 tháng x 1,5 = 13.050.000 đồng/năm

* Nghiên cứu sinh:

Nhóm ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản:

740.000 x 10 tháng  x 2,5 = 18.500.000 đồng/năm

Nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ:

870.000 x 10 tháng x 2,5 = 21.750.000 đồng/năm

5. Đối với đào tạo hệ vừa học vừa làm:

11.000.000 đồng/năm (Không vượt mức 740.000 x 10 tháng x 1,5 lần)

Quy định này có hiệu lực thi hành trong năm học 2017-2018, các Quy định trước đây trái với Quy định này đều bãi bỏ.

 

 

 
URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3456

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn