Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Công bố kết quả nghiên cứu đề tài: "Tuyển chọn giống lúa kháng rầy lưng trắng và xác định các biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp ở Thừa Thiên Huế"
30.06.2017

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng
Mã số: 62 62 01 10
Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Hoàng Đông
Khóa đào tạo: 2013 - 2016

Người hướng dẫn khoa học:        

1. PGS.TS. Trần Đăng Hòa

2. TS. Nguyễn Đình Thi

 Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Những đóng góp mới của luận án

(1) Tuyển chọn được 01 giống lúa kháng rầy lưng trắng là HP10;

(2) Xác định được lượng giống gieo sạ cho giống lúa HP10 tại tỉnh Thừa Thiên Huế là 80 kg/ha;

(3) Xác định được tổ hợp phân bón cho giống lúa HP10 tại tỉnh Thừa Thiên Huế là 80kg N + 80kg P2O5 + 80kg K2O + 1 - 2 tấn HCVS + 500kg vôi/ha.

-----------------------

INFORMATION ON NEW CONTRIBUTION OF DISSERTATION

 Dissertation title: Selecting rice variety resistance to White-backed planthopper and determine the appropriate cultivation techniques in Thua Thien Hue province.

Major:                       Crop Science

Code:                        62 62 01 10

PhD student name:   Tran Thi Hoang Dong

Course duration:      2013 - 2016

Supervisors:            1. Assoc. Prof. Dr. Tran Dang Hoa

                                 2. Dr.  Nguyen Dinh Thi

Institutions:             Hue University of Agriculture and Forestry

CONTRIBUTION OF THE DISSERTATION

(1) Selected 01 rice variety resistance to White-backed planthopper in Thua Thien Hue province is HP10;

(2) Determined appropriate seeding amount for HP10 is 80 kg/ha.

(3) Determined appropriate fertilizer combination for HP10 is P5 (80kg N + 80kg P2O5 + 80kg K2O + 2 tấn HCVS + 500kg lime/ha).

* Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/LA-TTHD-DHNL-DTSDH-540
URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3415

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn