Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Công bố kết quả nghiên cứu đề tài: Đánh giá tác động của sự chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa tại các đô thị vệ tinh của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
03.03.2017

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hải

Chuyên ngành: Quản lý đất đai

Mã số: 62 85 01 03

Khóa đào tạo: 2013 - 2016

Người hướng dẫn khoa học: 
  1. PGS.TS. Huỳnh Văn Chương
  2. PGS.TS. Hồ Kiệt

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

3.   Những đóng góp mới của luận án

- Đề tài đã thể hiện được các đặc trưng của quá trình đô thị hóa tại các đô thị vệ tinh của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đề tài là công trình đầu tiên tiến hành nghiên cứu và đã nêu được các tác động tổng hợp của sự chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế xã hội, tình hình quản lý sử dụng đất và sinh kế của người dân tại các đô thị vệ tinh của thành phố Huế.

- Kết quả nghiên cứu của đề tài đã cung cấp được các cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến việc phát triển các đô thị vệ tinh của thành phố Huế.

- Những kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần đưa ra các cơ sở cho việc chuyển đổi đất đai nhằm đáp ứng cho quá trình phát triển đô thị của tỉnh Thừa Thiên Huế

THE NEW CONTRIBUTION OF THE DISSERTATION

Dissertation title: Assess the impact of the conversion of agricultural land to non-agricultural land in the process urbanization in the satellite towns of Hue city, ThuaThien Hue province

Major: Land Management

Code: 62 85 01 03

Author name: Nguyen Thi Hai

Training duration: 2013 - 2016

Supervisors:

1. Assoc. Prof. Dr. Huynh Van Chuong

2. Assoc. Prof. Dr.  Ho Kiet


Institutions: Hue University of Agriculture and Forestry
 
Contribution of the dissertation

The results of study determined the characteristics of the urbanization process in  satellite towns of Hue city, Thua Thien Hue province.

The study is the first project which carried out in the satellite towns of Hue city. Its result showed the aggregate impact of the transformation of agricultural land to non-agricultural land in the process of urbanization to the social and economic development, the situation land use management and the livelihoods of the people in their towns.

The results of the study provided the theoretical and practical scienttific basic and the practices related to the development of satellite towns of Hue city.

The results of the research have contributed to give the basic for the conversion of land under urban development process in Thua Thien Hue province.

Vui lòng xem Tóm tắt Luận án tại Link: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/LA-DHNL-DTSDH-474


URL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3309

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn