Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue http://huaf.edu.vn

Nội dung ôn thi môn thi Kiến thức chung, kỳ thi tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016
02.03.2017

Căn Quyết định số 1018/QĐ – ĐHNL ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành quy định về tuyển dụng viên chức Trường Đại học Nông Lâm.

Trường Đại học Nông Lâm thông báo về nội dung ôn thi môn thi Kiến thức chung, kỳ thi tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016, bao gồm các nội dung sau:

1. Hiểu biết về Pháp luật: Luật Lao động số 10/2012/QH13; Luật Viên chức số 58/2010/QH122010; Luật Giáo dục số 38/2005/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009 số 44/2009/QH12; Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13.

2. Hiểu biết về ngành Giáo dục đại học: Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Hiểu biết về Đại học Huế, về Trường Đại học Nông Lâm và các đơn vị; Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHNL, Kế hoạch chiến lược phát triển của Trường đến 2020-2030.

4. Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ vị trí cần tuyển dụng: Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Nông Lâm và Chức năng, nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc của các đơn vị.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại tổ Tổ chức, phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Nông Lâm, 102 Phùng Hưng, Tp. Huế. 

Điện thoại: 0234. 3538482, hoặc truy cập trang Website http://www.huaf.edu.vnURL của bản tin này::http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3308

© Trường Đại học Nông Lâm Huế; Hue University of Agriculture and Forestry; HUAF; Dai hoc Nong Lam Hue contact: admin@huaf.edu.vn